Fonde der giver støtte og tilskud til grønne projekter – Danmark og EU

Der findes adskillige fonde og støtteordninger, som danske virksomheder kan søge til akiviteter, der giver en grønnere og mere bæredygtig verden. Med listen nedenfor finder du en oversigt over tilskud til grønne projekter.

Virksomheder kan med fordel søge fonde, fordi man udover økonomisk støtte og finansiering til projekter kan få adgang til viden, ekspertise og netværk, som kan hjælpe med at udvikle og implementere grønne projekter mere effektivt. 

Endelig kan støtte fra fonde også give en øget synlighed og troværdighed, og det kan styrke virksomhedens omdømme og image.

Vi har samlet en række af de vigtigste her. Listen er lang, så vi tager forbehold for, at nogle kan være forældede eller linket er forkert.

Opdateret 12. juni 2023. Skriv til os, hvis der mangler noget, eller noget skal ændres.

Hjælp til fondsansøgninger? Det kender vi nogen der er rigtig gode til. Skriv til os, så sender vi dig videre til de rette.

Listen: Tilskud og støtte til grønne projekter

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)

Et resultat af fusionen af de statslige organer Vækstfonden, Danmarks Eksportkredit og Den Grønne Investeringsfond, for at skabe en fond med endnu stærkere muskler. De siger, at de er danske virksomheders fælles indgang til risikovillig statslig finansiering, der arbejder for at understøtte de erhvervssucceser, som kan gøre Danmark rigere og verden grønnere.

https://eifo.dk/ 

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP): MUDP er en tilskudsordning, der støtter udvikling og demonstration af nye miljøteknologier og -løsninger i Danmark. Programmet har fokus på at fremme innovation og bæredygtighed i virksomheder og samfundet som helhed.

https://mim.dk/miljoe/mudp/

Danmarks Grønne Investeringsfond: Fonden er nu lagt sammen med Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit (se under EIFO) er en statslig fond, der støtter investeringer i grønne teknologier og projekter i Danmark. Fonden har til formål at fremme den grønne omstilling i Danmark og kan eksempelvis støtte virksomheder, der udvikler og implementerer bæredygtige energiløsninger.

https://gronfond.dk/ 

Innovationsfonden: Innovationsfonden støtter forskning og innovation i danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Fonden har en række programmer, der kan støtte virksomheder med fokus på klima og miljø, herunder bl.a. energi- og miljøteknologier samt industriel forskning og udvikling. Se blandt andet programmerne Missionsbooster, Innobooster og Innofounder.

https://innovationsfonden.dk/

RealDania: RealDania er en filantropisk organisation, der støtter projekter og initiativer, der kan gøre Danmark til et bedre sted at leve og arbejde. Organisationen har bl.a. fokus på bæredygtighed og klima og kan støtte virksomheder, der arbejder med grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

https://realdania.dk/ 

Klimafonden: Klimafonden er en privat fond, der støtter initiativer og projekter, der kan reducere CO2-udledningen og fremme bæredygtighed. Fondens formål er at bidrage til den grønne omstilling og kan eksempelvis støtte virksomheder med finansiering af grønne projekter.

https://klimafonden.dk/ 

Danmarks Grønne Fremtidsfond

Danmarks Grønne Fremtidsfond blev i 2020 vedtaget på Finansloven til at støtte national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global eksport af grøn teknologi, særligt inden for vind.

https://dgff.dk/ 

Miljø- og klimateknologi 2022 har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Derudover har ordningen ét indsatsområde med formålet at forbedre dyrevelfærden.

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/miljoe-og-klimateknologi-2022 

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP): Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter innovative projekter, som fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri. GUDP er ledet af en ministerudpeget bestyrelse, og medlemmerne er erhvervsfolk fra hele fødevaresektoren. Programmet hører under Landbrugsstyrelsen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

https://gudp.lbst.dk/

Arkaia

Arkaia er en uafhængig impact-investor og udvikler, der fremmer innovation inden for bæredygtig og resilient mad til verden gennem forskningsbevillinger, venturekapital og udvikling.

https://arkaia.info

KR Foundation

KR Foundation støtter projekter, der har positive virkninger på klimaet og miljøet og støtter projekter, hvor hverken regeringer eller markedsaktører har incitamenter til at handle. KR Foundation’s bevillinger varierer typisk fra DKK 2m til DKK 5m med en varighed på op til ca. 3 år. I øjeblikket er de nuværende prioritetstemaer at frasige sig fossile brændstoffer og geninvestere i bæredygtighed og at eliminere subsidier til fossile brændstoffer. De modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

https://krfnd.org/

Psst: Vi er et PR-bureau med fokus på greentech. Læs vores ESG-rapport her og vores 3-i-1-pakke med PR for impact-teknologi her.

Links til oversigter over fonde og støtteordninger

Miljøstyrelsen tilskudsordninger

Miljøstyrelsen har en lang række tilskudsordninger, der har til formål at støtte forskellige former for miljøaktiviteter. Find en oversigt her.

https://mst.dk/service/kontakt/tilskudsordninger/ 

Energistyrelsens tilskuds- og støtteordninger:

Oversigt over alle støtteordninger indenfor vedvarende energi og ny teknologi på energiområdet.

Bl.a. EUDP-programmet (https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp), der er en støtteordning fra Energistyrelsen, der støtter udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Programmet kan støtte virksomheder med finansiering af projekter inden for vedvarende energi, energieffektivitet og integration af energisystemer.

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger 

Statens Tilskudspuljer: Staten har forskellige støtteordninger, som også kan findes via statens-tilskudspuljer.dk, hvor man kan søge på eksempelvis “grøn”, og finde flere muligheder. Det styres af Økonomistyrelsen.

https://www.statens-tilskudspuljer.dk/Sider/Puljer.aspx?k=gr%C3%B8n 

Teknologiudvikling: Teknologiudvikling.dk er en privat portal, der blev grundlagt for at gøre et uigennemsigtigt marked for offentlige støtteordninger mere tilgængeligt for erhvervslivet. Det er en gratis tjeneste, der samler informationer om støtteordninger, og du kan få overblik over deadlines.

https://www.teknologiudvikling.dk/energi-milj%C3%B8-og-klima 

Er du i tvivl om du tør lave PR og få presseomtale for jeres positive resultater fra ESG-rapporten? Så læs her.

EU-fonde og støtteordninger

European Innovation Council (EIC): EIC støtter innovative projekter og virksomheder i EU ved at tilbyde finansiering og rådgivning. Der er også muligheder for at søge om finansiering til projekter, der fremmer bæredygtige teknologier og løsninger.

https://eic.ec.europa.eu/ 

EU’s Life-program: EU’s Life-program støtter initiativer og projekter, der bidrager til miljøbeskyttelse, naturbevarelse og bæredygtig udvikling. Programmet kan eksempelvis støtte virksomheder med finansiering af innovative miljøteknologier og løsninger.

https://ec.europa.eu/environment/life/

Horizon Europe: Horizon Europe er det største EU-program for forskning og innovation og tilbyder finansiering til innovative projekter, der kan bidrage til den grønne omstilling. Programmet støtter også partnerskaber mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og andre organisationer.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en 

European Investment Bank: European Investment Bank (EIB) er den offentlige bank for EU og tilbyder finansiering til investeringer i projekter, der kan bidrage til bæredygtig udvikling og klimamål. EIB kan støtte virksomheder med lån, garantier og andre finansielle instrumenter.

https://www.eib.org/ 

European Investment Fund (EIF): EIF er en del af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og støtter finansiering af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og innovative start-ups i EU. EIF har også programmer, der fokuserer på miljøvenlige og bæredygtige projekter.

https://www.eif.org/ 

Interreg Europe: Interreg-programmet støtter tværnationale, transregionale og interregionale samarbejdsprojekter inden for en række temaer, herunder miljø og bæredygtighed. Programmet kan give finansiering til projekter, der fremmer en grøn og bæredygtig økonomi.

https://www.interregeurope.eu/ 

European Energy Efficiency Fund (EEEF): EEEF støtter energieffektivitetsprojekter og projekter inden for vedvarende energi, der kan reducere CO2-udledninger. Fonden fokuserer især på projekter i Central- og Østeuropa, men danske virksomheder kan også søge.

https://www.eeef.eu/ 

European Sustainable Development Fund Plus (ESDF+): ESDF+ finansierer projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling i EU og andre lande. Fonden støtter især projekter, der fremmer miljøbeskyttelse og klimaaftryk.

https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/funding-instruments/european-fund-sustainable-development-plus-efsd_en 

European Maritime and Fisheries Fund: European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) er en fond, der støtter den maritime sektor i EU og bidrager til bæredygtig udvikling og beskyttelse af havmiljøet. Fondens fokusområder omfatter bl.a. bæredygtig fiskeri, akvakultur og marin miljøbeskyttelse. EMFF kan støtte virksomheder inden for den maritime sektor med finansiering af grønne projekter og innovation.

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en 

European Social Fund Plus (ESF+): ESF+ støtter projekter, der sigter mod at forbedre beskæftigelsen og social inklusion i Europa. Der er også muligheder for at søge om finansiering til projekter, der fremmer grøn og bæredygtig vækst.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325 

European Fund for Regional Development (ERDF): ERDF støtter udvikling af regioner i EU og investerer i projekter, der kan skabe økonomisk vækst og jobskabelse. Der er også muligheder for at søge om finansiering til projekter, der bidrager til bæredygtig byudvikling og grønne teknologier.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ 

Listen er lavet af Kemp & Kjær. Vores PR-bureau har bl.a. fokus på kommunikation om bæredygtighed. Læs evt. også vores indlæg om kommunikation om regenerativ forretning.